“Cenhadaeth ein cenedl yng Nghymru yw codi safonau, gwella cyrhaeddiad ein plant a sicrhau bod gennym system addysg y gall y genedl fod yn falch ohoni ac y gall y cyhoedd hyderu ynddi.”
Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg
 
 
Beth sy’n newid?
Y newid mwyaf yw cwricwlwm newydd i ysgolion yng Nghymru o fis Medi 2022 ymlaen. Bydd hyn yn effeithio ar bob ysgol, ac eithrio ysgolion annibynnol. Mae'r cwricwlwm wedi'i lunio yng Nghymru gyda'r syniadau gorau o bob cwr o'r byd yn dylanwadu arno.

Bydd hefyd newidiadau i'r ffordd rydym yn asesu disgyblion, hyfforddi athrawon a sicrhau atebolrwydd ysgolion. Bydd y gwelliannau hyn yn cyd-fynd ac yn ategu'r cwricwlwm newydd.

Pam fod angen inni wneud y newidiadau hyn?
Mae tystiolaeth o arolygon rhyngwladol a gwerthusiadau gan Estyn (arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru), yn awgrymu nad yw lefelau cyrhaeddiad mor uchel ag y gallent fod.

Cyflwynwyd y cwricwlwm cenedlaethol am y tro cyntaf yn 1988; oes cyn siopa ar-lein, cyn Google a chyn y Cwmwl. Bellach, mae gwaith yn wahanol, mae technoleg yn wahanol, ac mae cymdeithas yn newid. Rhaid i'r cwricwlwm baratoi pobl ifanc at y dyfodol; eu paratoi i lwyddo mewn byd lle mae sgiliau digidol, creadigrwydd a'r gallu i addasu - ynghyd â gwybodaeth - yn hanfodol. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried  
 
“...y bydd 65% o blant sy’n dechrau yn yr ysgol gynradd nawr yn gweithio yn y pen draw mewn mathau cwbl newydd o swyddi nad ydynt yn bodoli eto”
‘Awtomeiddio a Deallusrwydd Artiffisial Yng Nghymru: Dyfodol Sgiliau’ (Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, Cynulliad Cenedlaethol Cymru) 
 
Ers iddo gael ei greu, mae'r cwricwlwm wedi mynd yn gul, yn anhyblyg ac yn orlawn - mae bellach yn cyfyngu ar ryddid athrawon ac ysgolion i fod yn greadigol.

Rydyn ni eisiau i blant fwynhau dysgu – gan ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, a chydnerthedd emosiynol. Erbyn iddynt droi'n 16 oed, dylai pobl ifanc fod yn uchelgeisiol, yn wybodus, yn llawn menter, ac yn barod i chwarae rôl yn y gymuned a chymdeithas. Dylent fod yn barod i ffynnu yn y byd gwaith newydd.
 
 
Pryd fydd hyn yn digwydd?
O fis Medi 2022, bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei addysgu ym mhob ysgol hyd at flwyddyn 7. Yna, caiff ei gyflwyno fesul blwyddyn tan ei fod yn cael ei addysgu i flwyddyn 11 erbyn 2026.

Caiff ysgolion weld y fersiwn terfynol o'r cwricwlwm am y tro cyntaf yn 2020, sy’n rhoi amser iddynt baratoi. Caiff arweinwyr ysgolion ac athrawon gymorth a hyfforddiant i'w paratoi rhwng nawr a 2022.

Caiff trefniadau newydd ar gyfer asesu disgyblion eu cyflwyno i gyd-fynd â'r cwricwlwm. Bydd y rhain yn helpu dysgwyr, a'u rhieni, i ddeall eu perfformiad a'r hyn sydd angen iddynt wneud nesaf.

Rydym eisoes wedi gwneud gwelliannau i'r ffordd rydym yn cefnogi plant gydag anghenion dysgu ychwanegol. Nesaf, byddwn yn rhoi mwy o bwyslais ar les y corff a'r meddwl, fel bod plant yn barod i ddysgu yn yr ysgol a delio â heriau bywyd.

Sut alla i chwarae fy rhan?
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y ddeddfwriaeth sydd ei hangen i gyflwyno'r newidiadau. Darllenwch ein hymgynghoriad a rhowch eich barn.  
 
| Back to home page |